הוראות חוק פינוי בינוי

מתחם פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח קרקע שהוחלט לפנות את תושביו, להרוס את בתי המגורים, ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים. משרד הבינוי והשיכון רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שתוקפו עד שש שנים. פינוי בינוי הוכרז לראשונה כמדיניות רשמית של משרד הבינוי והשיכון בשנת 1998.

פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית. מדיניות זו פותחה בעקבות אזילת השטחים הפתוחים מחוץ לערים, קריאת גופי התכנון לציפוף הערים, וחוסר היכולת לטפל במרקמים עירוניים מתדרדרים. ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית במטרה לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע, לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ולשפר את תדמית העיר.

בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי, כגון פטור מהיטל השבחה. כל אלה מעודדים התקשרות בין היזמים לדיירים במתחם.

הפינוי כרוך בפיצוי של התושבים שגרו במקום בדיור חילופי, בין אם באותו מתחם ובין אם באזור אחר. קבוצת מנוס, חברה להתחדשות עירונית בירושלים, מבצעת פרויקטים מסוג זה בשיטה מיוחדת המאפשרת מעבר הדיירים מהדירות הישנות לדירות החדשות ללא הזדקקות לדיור חלופי.

הוראות חוק ותקנות פינוי בינוי

1. חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965
יוזמות פינוי בינוי מוסדרות בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965.
לקריאה מורחבת של החוק, לחצו חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום.

2. חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006
בשנת 2006 חוקקה הכנסת חוק זה במטרה להתגבר על קשיים במקרה בו רוב גורף של דיירי הבניין בבית משותף מעוניין בהסכם פינוי בינוי בעוד שדיירים בודדים מתנגדים לו. החוק קובע כי דייר המסרב באופן בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי, למרות רוב מיוחס של דיירים המסכימים לעסקה, ישא באחריות לנזקי שאר הדיירים כתוצאה מעיכוב העסקה, בתנאים הקבועים בחוק.
לקריאת החוק לחץ חוק פינוי בינוי פיצויים

3. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי) (תיקון), התשס"ח-2008
לקריאה מורחבת של החוק, לחצו תקנות מיסוי מקרקעין

4. חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 87), התשס"ח-2008
לקריאה מורחבת של החוק, לחצו חוק התכנון והבניה

5. תקנות פינוי ובינוי (פיצויים) (מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי דין בבקשות שיוגשו לשמאי פינוי בינוי), התשע"ב-2012
לקריאה מורחבת של החוק, לחצו תקנות פינוי ובינוי (פיצויים) – מינוי שמאי

6. תקנות פינוי ובינוי (פיצויים) (כללים לקביעת שכרו של שמאי פינוי בינוי), התשע"ב-2011
לקריאה מורחבת של החוק, לחצו תקנות פינוי ובינוי (פיצויים) – שכר שמאי

7. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 4), התשע"א-2011
לקריאה מורחבת של החוק, לחצו תקנות הסדרים במשק המדינה

 

מקורות הוראות החוק המקושרות להלן: אתר משרד הפנים, אתר משרד המשפטים, רשימות ספר החוקים, משרד המשפטים, הכנסת.

חוק פינוי בינוי