Project Description

השקעה ‬שכדאי ‬לבנות ‬עליה.‬ '‬גילה ‬הירוקה'‬ ‬נכללת ‬כחלק ‬מתכנית ‬לבנייה ‬כוללת ‬של ‬כ-‬3000 ‬יחידות ‬דיור ‬למגורים ‬בדרום ‬מזרח ‬גילה ‬במטרה ‬להגדיל ‬ככל ‬הניתן ‬את ‬היצע ‬קרקעות ‬הזמינות ‬לבנייה ‬רוויה ‬בעיר ‬ירושלים, ‬כמקובל ‬בתפיסת ‬דיור ‬מודרנית.‬